Bangkokstation Restaurant 550 Pharr rd. Atlanta GA 30305. Tel 404-343-4665